Regulamin

Definicje
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin – dokument stanowiący opis zasad i warunków współpracy ustanowionej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.
 2. Administrator – właściciel Serwisu działający jako spółka KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bońkach przy ul. Wspólnej 5, 09-100 Bońki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664974, numer NIP 5671909183
 3. Serwis – strona internetowa www.roztanczonynarodowy.pl której właścicielem jest Administrator
 4. Wydarzenie – imprezy artystyczne organizowane przez Organizatora, na które Bilety dystrybuowane są poprzez formularz zamieszczony w Serwisie
 5. Organizator – spółka KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Bońkach przy ul. Wspólnej 5, 09-100 Bońki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664974, numer NIP 5671909183
 6. Klient – osoba lub podmiot dokonujący zakupu Biletów poprzez Serwis
 7. Bilet – dokument upoważniający Klienta do wstępu na Wydarzenie. Bilet jest dostępny w postaci Biletu Elektronicznego oraz Biletu papierowego.
 8. Bilet Elektroniczny – Bilet w formacie PDF (Portable Document Format)
 9. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 10. Produkt - każda z pozycji dostępna do zamówienia na sklepie internetowym.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień i produkty dostępne w Sklepie, czas i zasady realizacji zamówień, warunki i formy płatności, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Zasady i warunki zakupu

 1. W sklepie internetowym roztanczonynarodowy.pl można zakupić bilety na wydarzenie “Roztańczony PGE Narodowy” oraz gadżety związane z wydarzeniem.
 2. W celu dokonania Zakupu Klient zobowiązany jest do złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówieniowego znajdującego się w Serwisie
 3. Klient zobowiązany jest do wskazania liczby oraz rodzaju produktów, podania prawidłowego adresu mailowego, podania imienia i nazwiska osoby zamawiającej, wskazania formy płatności oraz zaakceptowania Regulaminu. Opcjonalnie Klient może zamówić także fakturę VAT za zakupione produkty.
 4. Przed sfinalizowaniem zamówienia, Klient w podsumowaniu formularza informowany jest o łącznej wartości zamówienia wliczając w to opłaty dodatkowe wynikające ze sposobu dostarczenia zamówienia. Klient klikając przycisk „Zamawiam i płacę” oświadcza gotowość do zapłaty za zamawiane produkty. Płatność odbywa się poprzez serwis internetowy www.przelewy24.pl
 5. Produkty wysyłane są po poprawnym zaksięgowaniu płatności dokonanej przez Klienta.
 6. Klient otrzymuje zamówienie w formie pliku PDF wysyłanego na maila lub w formie wysyłki kurierskiej zgodnie z wybranym wariantem przez klienta.
 7. Klient zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim pliku z biletami zabezpieczając go przed wszelkimi próbami kopiowania, skanowania i powielania.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany przez Klienta adres mailowy podczas składania zamówienia
 9. Wydrukowany Bilet Elektroniczny, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony nie uprawnia Klienta do wstępu na Wydarzenie.

Zmiany, reklamacje i zwroty

 1. 1. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu zapłaty, Klient nie ma możliwości wymiany biletów na inne niż te, które zamówił i opłacił.
 2. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania Wydarzenia
 3. W przypadku przeniesienia Wydarzenia na inny termin, wszelkie zwroty i reklamacje należy zgłosić w wyznaczonym do tego terminie o którym Klient zostanie poinformowany mailowo. Stosowna informacja będzie również dostępna w Serwisie. Po upływie wyznaczonego terminu, Bilety zachowują swoją ważność na nowy termin i nie podlegają zwrotowi. Termin graniczny do podjęcia takich działań uzależniony jest od decyzji Organizatora Wydarzenia oraz zakresu zmiany jaka zostanie wprowadzona. W przypadku całkowitego odwołania Wydarzenia przez Organizatora, Klient nie jest zobowiązany żadnym terminem granicznym do zgłoszenia zwrotu
 4. W przypadkach innych niż opisane w pkt. 2 i 3 powyżej zwroty Biletów nie są możliwe, a Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy. Ograniczenie to wynika z Ustawy art. 38 pkt 12 oraz 13.
 5. Zwrot w wypadku odwołania wydarzenia nastąpić może na wniosek Klienta po wcześniejszym wysłaniu zgłoszenia drogą mailową na adres biuro@krysiakpolska.pl, a Administrator zobowiązuje się do zwrotu należności Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych, w taki sam sposób w jaki Klient opłacił zamówione Bilety.
 6. W przypadku dokonania zwrotu, zwracana jest tylko i wyłącznie wartość nominalna Biletów, a wszelkie inne dodatkowe wydatki poniesione przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
 7. W przypadku konieczności przełożenia wydarzenia z powodu zagrożenia bezpieczeństwa lub stanu epidemii, pierwotnie zakupione Bilety zachowują swoją ważność na nową datę bez konieczności ich wymiany.
 8. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Wydarzeniu z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Klient zobowiązany jest do otrzymania od Organizatora pisemnego potwierdzenia o zaistniałej sytuacji. Tylko pisemnie udokumentowane przez Organizatora reklamacje podlegać będą późniejszemu rozpatrzeniu.
 9. W przypadku otrzymania przez Klienta uszkodzonego produktu, Klient odsyła go na adres Administratora. Administrator jest zobowiązany do wysłania nowego produktu na Adres Klienta.
 10. Wszelkie reklamacje Klienta dotyczące pozostałych produktów rozpatrywane są przez Administratora w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych i powinny być przesłane na adres poczty elektronicznej biuro@krysiakpolska.pl lub na adres korespondencyjny Administratora.

Postanowienia końcowe

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przeglądarki internetowej z włączoną obsługą JavaScript oraz SSL.
 2. Internetowe rozliczenia transakcji kartą kredytową i szybkie płatności online przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za działania wynikłe ze strony wymienionego pośrednika płatności.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zamieszczania na sprzedawanych w serwisie Biletach imienia i nazwiska Klienta dla celów weryfikacji Biletów przez Organizatora na Wydarzeniu oraz wyeliminowania procedury zakupu Biletów przez Klientów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem. Informacja o tym, iż Bilety na wydarzenie będą imienne a nie na okaziciela będzie dostępna w opisie Wydarzenia.
 4. Każda próba zakupu Biletów w celu ich dalszej odsprzedaży z zyskiem jest wykroczeniem (art. 133 Kodeksu wykroczeń) i zostanie zgłoszona odpowiednim organom ścigania. Bilety będące przedmiotem ofert odsprzedaży z zyskiem mogą być przez Administratora unieważnione. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi zwrotu środków za Bilety zakupione w celu dalszej sprzedaży zyskiem.
 5. Organizator Wydarzenia może zastrzec sobie prawo do rejestrowania wydarzenia i utrwalania wizerunku Klientów przy użyciu urządzeń cyfrowych w celu rejestracji przebiegu Wydarzenia. Klient kupując Bilet na Wydarzenie automatycznie wyraża zgodę na rejestrację jego wizerunku.
 6. Pozostałe kwestie nie zawarte w regulaminie zaleca się rozstrzygać polubownie, a wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora oraz Organizatora będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
 7. Regulamin obowiązuje od dn. 01-12-2022r.

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej rozporządzenie 2016/679, KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. informuje że, administratorem Twoich danych osobowych jest spółka KRYSIAK POLSKA Sp. z o.o. (właściciel serwisu roztanczonynarodowy.pl) z siedzibą w Bońkach przy ul. Wspólnej 5, 09-100 Bońki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000664974, numer NIP 5671909183, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 500 000,00 zł.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl